Regulamin 2017

REGULAMIN
Biegów Górskich w Sanoku

„Biegi Górskie Sanok 2017”

 

 1. CEL IMPREZY
 • Popularyzacja biegów masowych oraz biegania jako najprostszej formy ruchu.
 • Promocja miasta i regionu.
 • Promocja zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców miasta.
 1. ORGANIZATORZY

Marek Żuk, Łukasz Łagożny
F.H.U. LUKALL Łukasz Łagożny
ul. Przemyska 70
38-500 Sanok
NIP 687 172 86 01

 1. INFORMACJE I KONTAKT
 • www.biegigorskiesanok.pl
 • Dyrektor zawodów – Marek Żuk tel.: 792 004 723, biegigorskiesanok@gmail.com
 • Dyrektor techniczny–  Łukasz Łagożny tel.: 503 619 559, biegigorskiesanok@gmail.com
 1. PARTNERZY
 • Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku,
 • Miasto Sanok,
 • Grupa Biegowa Pozytywnie Zabiegani Sanok.
 1. TERMIN I MIEJSCE
 • 24 września 2017 r. Sanok, Muzeum Budownictwa Ludowego, Park Etnograficzny,
  ul. Rybickiego 3.
 1. PROGRAM ZAWODÓW
 • 09:50 – oficjalne otwarcie imprezy i powitanie uczestników.
 • 10:00 – start biegów głównych.
 • 18:00 – dekoracja zwycięzców biegów głównych.
 1. TRASA, DYSTANS
 • 10km – 1 pętla, 30km – 1 pętla, 50km – 1 pętla.
 • Przebieg trasy biegu według mapki na stronie internetowej biegu ( w przygotowaniu).
 • Nawierzchnia miękka (w biegu na 30km i 50 km około 300m – asfalt ).
 • Pomiar czasu – elektroniczny, z wykorzystaniem transponderów pomiarowych (chipów) zwrotnych, wsznurowanych w buta. Transpondery będą wydawane nieodpłatnie w biurze zawodów przy weryfikacji wraz z pakietem startowym  w sobotę, 23 września 2017 r. w godz. 16:00 – 20:00 oraz    w niedzielę 24 września 2017 r. w godz. 7:00 – 09.00.
 • Trasa będzie oznakowana  taśmami, a także w miejscach newralgicznych znakami pionowymi..
 • Klasyfikacja zawodników odbywa się wg czasów netto.
 1. BIURO ZAWODÓW, SZATNIE, DEPOZYTY
 • Biuro zawodów, szatnie oraz depozyt – lokalizacje zostaną podane w późniejszym terminie.
 • Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru startowego.
 • Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie organizator nie odpowiada.
 • Po biegu nie będzie możliwości skorzystania z natrysków.
 1. KLASYFIKACJA:
 • Klasyfikacja Generalna Kobiet i Mężczyzn
 • Kategoria mieszkańców Sanoka  i Powiatu Sanockiego Kobiet i Mężczyzn.
 1. UCZESTNICTWO
 • W biegu głównym prawo startu mają osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy, wpłaciły wpisowe i ukończyły 16 lat do 25 września 2017 r. Osoby niepełnoletnie mogą startować w biegu za okazaniem pisemnej zgody prawnego opiekuna
 • Limit uczestników biegu wynosi:
 • 10 km : 200 osób.
 • 30 km : 200 osób.
 • 50 km : 200 osób.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów
  w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od organizatora powodów.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz okazanie dokumentu tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
 • Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zapoznał się z regulaminem biegu i akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać widoczne numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach oraz transpondery pomiarowe (chipy) wsznurowane w buta, pod groźbą dyskwalifikacji.
 • Limity czasowe dla poszczególnych biegów :
  • 10 km – 2 godziny
  • 30 km – 5 godzin
  • 50 km – 8 godzin
 1. ZGŁOSZENIA, OPŁATY
 • Zapisy do biegu głównego odbywać  się będą  przy pomocy formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.biegigorskiesanok.pl od 3 lutego do 15 września 2017 r. po wpłaceniu wpisowego  lub osobiście 23 i 24 września 2016 roku w biurze zawodów – tylko w przypadku wolnego limitu zgłoszeń. Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia z innych przyczyn.
 • Osoba zarejestrowana powinna w ciągu 14 dni od rejestracji opłacić start. Jeżeli wpłata nie zostanie zarejestrowana, osoba ta zostanie skreślona z listy.
 • Uczestnicy biegu na 10km zobowiązani są do wpłacenia wpisowego:
  • 50 zł – przy wpłacie na konto do dnia 1 czerwca 2017 r.
  • 70 zł – przy wpłacie na konto od dnia 2 czerwca do dnia 24 sierpnia 2017 r.
  • 90 zł – przy wpłacie na konto od dnia 25 sierpnia do dnia 15 września  2017 r.
  • 100 zł – przy wpłacie w biurze zawodów.
 • Uczestnicy biegu  na 30km zobowiązani są do wpłacenia wpisowego:
  • 70 zł – przy wpłacie na konto do dnia 1 czerwca 2017 r.
  • 90 zł – przy wpłacie na konto od dnia 2 czerwca do dnia 24 sierpnia 2017 r.
  • 110zł – przy wpłacie na konto od dnia 25 sierpnia do dnia 15 września  2017 r.
  • 130 zł – przy wpłacie w biurze zawodów
 • Uczestnicy biegu na 50km zobowiązani są do wpłacenia wpisowego:
  • 90 zł – przy wpłacie na konto do dnia 1 czerwca 2017 r.
  • 110 zł – przy wpłacie na konto od dnia 2 czerwca do dnia 24 sierpnia 2017 r.
  • 130 zł – przy wpłacie na konto od dnia 25 sierpnia do dnia 15 września  2017 r.
  • 150 zł – przy wpłacie w biurze zawodów.
 • Wpłat można dokonywać za pomocą formularza zgłoszeniowego lub na konto: 64 1140 2004 0000 3102 7549 4779, w tytule wpłaty proszę napisać imię i nazwisko zawodnika oraz bieg, np: Jan Kowalski, bieg Orli.

 

 1. NAGRODY
 • Organizator przewiduje nagrody finansowe i/lub rzeczowe w zależności do pozyskanych sponsorów:
  • W klasyfikacji Generalnej Kobiet i Mężczyzn – miejsca I-III
  • Mieszkańcy Sanoka i Powiatu Sanockiego (nagrody rzeczowe lub finansowe) – miejsca I-III
 • Nagrody w klasyfikacji Generalnej i kategoriach wiekowych nie dublują się.
 • Wartość i rodzaj nagród zostaną podane w późniejszym terminie
 1. ZASADY FINANSOWANIA:
 • Zawodnicy startują na własny koszt
 • Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy
 • W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:
  • Elektroniczny pomiar czasu
  • Numer startowy
  • Koszulkę techniczną lub inne akcesoria biegowe (informacja w późniejszym terminie)
  • Pamiątkowy medal
  • Napoje na trasie i mecie
  • Słodki i słony poczęstunek na mecie.
 1. UWAGI KOŃCOWE
 • Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin
 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu
 • Zawodnicy zobowiązani są do zwrotu transponderów po biegu lub wpłaty 10zł w przypadku zgubienia/zniszczenia transpondera.
 • Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne
 • Wyniki dostępne będą po zakończeniu biegu na tablicach w okolicy mety oraz w biurze zawodów.
 • Organizator zapewnia opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy
 • Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy
 • Interpretacja regulaminu należy do Organizatora