Regulamin 2019

REGULAMIN
Biegów Górskich w Sanoku

„Biegi Górskie Sanok 2019”

1. CEL IMPREZY

 • Popularyzacja biegów masowych oraz biegania jako najprostszej formy ruchu.
 • Promocja miasta i regionu.
 • Promocja zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń.

 

2. ORGANIZATORZY

 • Łukasz Łagożny
  F.H.U. LUKALL Łukasz Łagożny
  ul. Przemyska 70
  38-500 Sanok
  NIP 687 172 86 01
 • Stowarzyszenie Pozytywnie Zabiegani Sanok
 

3. INFORMACJE I KONTAKT

 

4. PARTNERZY

 • Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku,
 • Miasto Sanok,
 •  

 

5. TERMIN I MIEJSCE

 • 20-21 września 2019 r. Sanok, Muzeum Budownictwa Ludowego, Park Etnograficzny , ul. Rybickiego 3, 38-500 Sanok.

 

6. PROGRAM ZAWODÓW

20.09.2019:

 • 16:00 – otwarcie imprezy i biura zawodów, powitanie uczestników (Muzeum Budownictwa Ludowego, Park Etnograficzny , ul. Rybickiego 3, 38-500 Sanok),,
 • 18:00 – zamknięcie biura zawodów,

21.09.2019:

 • 6:00 – otwarcie biura zawodów, powitanie uczestników
 • 06:45 – oficjalne otwarcie imprezy i powitanie uczestników,
 • 06:50 – odprawa „Biegu Słonnego”,
 • 7:00 – start „Biegu Słonnego”,
 • 9:50 – odprawa „Biegu Orlego”,
 • 10:00 – start „Biegu Orlego”,
 • 11:50 – odprawa „Dychy”,
 • 12:00 – start „Dychy”,
 • 12:30 – starty biegów dla dzieci – REGULAMIN
 • 15:00 – dekoracja zwycięzców biegów głównych, losowanie nagród.

 

7. TRASA, DYSTANS

 • 10km – 1 pętla,
 • 30km – 1 pętla,
 • 50km – 1 pętla,
 • Przebieg trasy biegu według mapki na stronie internetowej biegu (w przygotowaniu, może nastąpić nieznaczna modyfikacja).
 • Limity czasowe dla poszczególnych biegów :
  • 10 km – 2 godziny
  • 30 km – 5 godzin
  • 50 km – 8 godzin = limit na trzecim punkcie kontrolnym „Rakowa” (22km): 3,5h

Dotarcie na PK po limicie czasowym skutkuje dyskwalifikacją zawodnika.

 • Typ trasy: miękka, z małymi odcinkami dróg asfaltowych.
 • Pomiar czasu – elektroniczny, z wykorzystaniem transponderów pomiarowych (chipów) zwrotnych, wsznurowanych w buta. Transpondery będą wydawane nieodpłatnie w biurze zawodów przy weryfikacji wraz z pakietem startowym w piątek, 20 września 2019 r. oraz w sobotę 21 września 2018 r. (w zależności od startu biegu).
 • Trasa 10, 30 i 50 km będzie oznakowana taśmami, a także chorągiewkami miejscach newralgicznych.
 • Klasyfikacja zawodników odbywa się wg czasów brutto.

WSZYSCY UCZESTNICY BIEGÓW MAJĄ OBOWIĄZEK STOSOWANIA SIĘ DO ZASAD RUCHU DROGOWEGO!

8. BIURO ZAWODÓW, SZATNIE, DEPOZYTY

 • Biuro zawodów, szatnie oraz depozyt – na terenie MBL Sanok.
 • Biuro zawodów czynne w piątek, 20 września 2019 r. w godz. 16:00 – 18:00 oraz w sobotę 21 września 2019 r. w godz. 6:00 – 11.00 (w zależności od startu biegu).
 • Odbiór pakietu startowego za innego uczestnika tylko na podstawie podpisanego „Upoważnienia do odbioru pakietu startowego za inną osobę” dostępnego na stronie biegu.
 • Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie TYLKO na podstawie numeru startowego.
 • Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie organizator nie odpowiada.
 • Po biegu nie będzie możliwości skorzystania z natrysków (staramy się to zmienić o czym poinformujemy w późniejszym terminie).

 

9. KLASYFIKACJA:

 • Klasyfikacja Generalna Kobiet i Mężczyzn – w każdym z biegów.
 • Kategoria mieszkańców Sanoka i Powiatu Sanockiego Kobiet i Mężczyzn – w każdym z biegów.

 

10. UCZESTNICTWO

 • W biegu głównym prawo startu mają osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy, wpłaciły wpisowe i ukończyły 16 lat do 20 września 2019 r. Osoby niepełnoletnie mogą startować w biegu za okazaniem pisemnej zgody prawnego opiekuna. W biegu na 124 km osoby niepełnoletni nie mogą wziąć udziału.
 • Limit uczestników biegu wynosi:
 • 10 km : 200 osób,
 • 30 km : 200 osób,
 • 50 km : 200 osób,
 • Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów
  w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od organizatora powodów.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz okazanie dokumentu tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym, pociąga za sobą ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
 • Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik godzi się na publikację swojego wizerunku oraz zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób i nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 • Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia (zgłoszenie elektroniczne lub „Upoważnienie do odbioru pakietu startowego za inną osobę”) oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Opłata za bieg jak i pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać widoczne numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach (lub pasów na numer) oraz transpondery pomiarowe (chipy) wsznurowane w buta, pod groźbą dyskwalifikacji.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadku nieodnotowania obecności zawodnika lub braku pomiaru czasu w punkcie kontroli lub pomiaru czasu.
 • Wyposażenie obowiązkowe:

10 km

 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 •  odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych;
 • włączony i naładowany telefon;

30 km, 50 km

 • plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 0,5 litra;
 • kubek na napoje (organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • włączony i naładowany telefon;
 • folia NRC;
 • odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 •  

UWAGA: sprzęt obowiązkowy będzie sprawdzany przed startami poszczególnych biegów, brak sprzętu spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

11. REZYGNACJA Z ZAWODÓW

 • Jeżeli zdarzy się konieczność przerwania kontynuacji zawodów z przyczyny kontuzji lub urazy zawodnik musi niezwłocznie powiadomić organizatora na wskazany podczas odprawy i umieszczony na nr startowym nr telefonu. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej;
 • Uczestnicy powinni w miarę możliwości rezygnować z udziału w zawodach na punktach kontrolnych.

12. ZGŁOSZENIA, OPŁATY

 • Zapisy do biegu głównego odbywać się będą przy pomocy formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.biegigorskiesanok.pl od 01.02.2019 do 15.09.2019 r . po wpłaceniu wpisowego lub osobiście 20 i 21 września 2019 roku w biurze zawodów – tylko w przypadku wolnego limitu zgłoszeń. Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia z innych przyczyn.
 • Osoba zarejestrowana powinna w ciągu 14 dni od rejestracji opłacić start. Jeżeli wpłata nie zostanie zarejestrowana, osoba ta zostanie skreślona z listy. Osoby zarejestrowane po dniu 10.09.2019 muszą opłacić start do dnia 15.09.2019, w przeciwnym razie zostaną skreślone z listy startowej.
 • Uczestnicy biegu na 10 km zobowiązani są do wpłacenia wpisowego:
  • 70 zł – przy wpłacie na konto od dnia 1 lutego do dnia 30 czerwca 2019r.
  • 90 zł – przy wpłacie na konto od dnia 1 lipca do dnia 15 września 2019r.
  • 110 zł – przy wpłacie w biurze zawodów.
 • Uczestnicy biegu na 30 km zobowiązani są do wpłacenia wpisowego:
  • 90 zł – przy wpłacie na konto od dnia 1 lutego do dnia 30 czerwca 2019r.
  • 110zł – przy wpłacie na konto od dnia 1 lipca do dnia 15 września 2019r.
  • 130 zł – przy wpłacie w biurze zawodów
 • Uczestnicy biegu na 50 km zobowiązani są do wpłacenia wpisowego:
  • 110 zł – przy wpłacie na konto od dnia 1 lutego do dnia 30 czerwca 2019r.
  • 130 zł – przy wpłacie na konto od dnia 1 lipca do dnia 15 września 2019r
  • 150 zł – przy wpłacie w biurze zawodów.
 • Wpłat można dokonywać za pomocą formularza zgłoszeniowego lub na konto: 12 1240 2340 1111 0010 4748 6798, w tytule wpłaty proszę napisać imię i nazwisko zawodnika oraz bieg, np: „Jan Kowalski, bieg Orli”.
 • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów, zostały zdyskwalifikowane lub też nie wzięły udziału w zawodach.
 • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby najpóźniej do dnia 01.09.2019r. W przypadku wycofania się zawodnika z biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 • Faktury: za udział w biegu są wystawiane maksymalnie do 15 dnia następnego miesiąca od daty wpłaty oraz tylko przy bezpośredniej wpłacie na konto organizatora (nie za pomocą formularza zgłoszeniowego!) – po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury.

 

13. NAGRODY, KARY

 • Organizator przewiduje nagrody finansowe i/lub rzeczowe w zależności do pozyskanych sponsorów:
  • W klasyfikacji Generalnej Kobiet i Mężczyzn – miejsca I-III na wszystkich dystansach,
  • Mieszkańcy Sanoka i Powiatu Sanockiego (nagrody rzeczowe lub finansowe) – miejsca I-III.
 • Wartość i rodzaj nagród zostaną podane w późniejszym terminie.
 • Po wręczeniu pucharów (lub medali) za zwycięstwo (miejsca I-III), zostaną rozlosowane upominki dla wszystkich obecnych uczestników biegów – w zależności od pozyskanych sponsorów.
 • W przypadku stwierdzenia śmiecenia przez zawodnika dopuszcza się karę czasową 15 minut, kara może się powtarzać za każdy przypadek śmiecenia – do rozstrzygnięcia przez Dyrektora Zawodów.

 

14. ZASADY FINANSOWANIA:

 • Zawodnicy startują na własny koszt.
 • Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy.
 • W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:
  • Elektroniczny pomiar czasu,
  • Bezzwrotny numer startowy,
  • okulary przeciwsłoneczne dla wszystkich i saszetki dla pierwszych 100 zarejestrowanych i opłaconych uczestników,
  • Pamiątkowy medal,
  • Napoje i słodki i słony poczęstunek na trasie i mecie,
  • Posiłek na mecie,
  • Zabezpieczenie medyczne.

 

15. UWAGI KOŃCOWE

 • Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.

Organizator ma prawo dokonania zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na Stronie Internetowej, ostateczna zmiana regulaminu może nastąpić do dnia 19.09.2019.

 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
 • Opłata rejestracyjna i koszt zakupionego pakietu startowego są bezzwrotne.
 • Zawodnicy zobowiązani są do zwrotu transponderów po biegu lub wpłaty 10zł w przypadku zgubienia/zniszczenia transpondera.
 • Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Wyniki dostępne będą po zakończeniu biegu na tablicach w okolicy mety oraz w biurze zawodów.
 • Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania imprezy.
 • Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku uczestnictwa w Biegu oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia takich szkód.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, ponoszą związane z tym ryzyko.
 • Wszelkie protesty i zażalenia należy zgłaszać do organizatora, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.
 • Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 


Pliki do pobrania: