Regulamin 2018

REGULAMIN
Biegów Górskich w Sanoku

„Biegi Górskie Sanok 2018”

 1. CEL IMPREZY
 • Popularyzacja biegów masowych oraz biegania jako najprostszej formy ruchu.
 • Promocja miasta i regionu.
 • Promocja zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń.
 1. ORGANIZATORZY

Łukasz Łagożny
F.H.U. LUKALL Łukasz Łagożny
ul. Przemyska 70
38-500 Sanok
NIP 687 172 86 01

 1. INFORMACJE I KONTAKT
 1. PARTNERZY
 • Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku,
 • Miasto Sanok,
 • Grupa Biegowa Pozytywnie Zabiegani Sanok.
 1. TERMIN I MIEJSCE
 • 23 września 2018 r. Sanok, Muzeum Budownictwa Ludowego, Park Etnograficzny, ul. Rybickiego 3, 38-500 Sanok.
 1. PROGRAM ZAWODÓW
 • 06:45 – oficjalne otwarcie imprezy i powitanie uczestników,
 • 06:50 – odprawa „Biegu Słonnego”,
 • 7:00 – start „Biegu Słonnego”,
 • 9:50 – odprawa „Biegu Orlego”,
 • 10:00 – start „Biegu Orlego”,
 • 11:50 – odprawa „Dychy”,
 • 12:00 – start „Dychy”,
 • 15:00 – dekoracja zwycięzców biegów głównych.
 1. TRASA, DYSTANS
 • 10km – 1 pętla, 30km – 1 pętla, 50km – 1 pętla.
 • Przebieg trasy biegu według mapki na stronie internetowej biegu (w przygotowaniu, nastąpi nieznaczna modyfikacja).
 • Nawierzchnia miękka (w biegu na 30km około 500m – asfalt; 50 km około 1500m).
 • Pomiar czasu – elektroniczny, z wykorzystaniem transponderów pomiarowych (chipów) zwrotnych, wsznurowanych w buta. Transpondery będą wydawane nieodpłatnie w biurze zawodów przy weryfikacji wraz z pakietem startowym w sobotę, 22 września 2018 r. w godz. 16:00 – 19:00 oraz w niedzielę 23 września 2018 r. w godz. 6:00 – 11.00 (w zależności od startu biegu).
 • Trasa będzie oznakowana taśmami, a także znakami pionowymi w miejscach newralgicznych.
 • Klasyfikacja zawodników odbywa się wg czasów netto.
 1. BIURO ZAWODÓW, SZATNIE, DEPOZYTY
 • Biuro zawodów, szatnie oraz depozyt – na terenie MBL Sanok.
 • Czynne w sobotę, 22 września 2018 r. w godz. 16:00 – 19:00 oraz w niedzielę 23 września 2018 r. w godz. 6:00 – 11.00 (w zależności od startu biegu).
 • Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru startowego.
 • Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie organizator nie odpowiada.
 • Po biegu nie będzie możliwości skorzystania z natrysków.
 1. KLASYFIKACJA:
 • Klasyfikacja Generalna Kobiet i Mężczyzn – w każdym z biegów.
 • Kategoria mieszkańców Sanoka i Powiatu Sanockiego Kobiet i Mężczyzn – w każdym z biegów.
 1. UCZESTNICTWO
 • W biegu głównym prawo startu mają osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy, wpłaciły wpisowe i ukończyły 16 lat do 22 września 2018 r. Osoby niepełnoletnie mogą startować w biegu za okazaniem pisemnej zgody prawnego opiekuna.
 • Limit uczestników biegu wynosi:
 • 10 km : 200 osób,
 • 30 km : 200 osób,
 • 50 km : 200 osób.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów
  w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od organizatora powodów.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz okazanie dokumentu tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym, pociąga za sobą ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.

· Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik godzi się na publikację swojego wizerunku oraz zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób i nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

 • Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zapoznał się z regulaminem biegu i akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • Uczestnik po podpisaniu „Upoważnienie do odbioru pakietu za inną osobę” może odebrać pakiet startowy poprzez inną osobę, wskazaną w Upoważnieniu.
 • Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać widoczne numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach (lub pasów na numer) oraz transpondery pomiarowe (chipy) wsznurowane w buta, pod groźbą dyskwalifikacji.

· Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadku nieodnotowania obecności zawodnika lub braku pomiaru czasu w punkcie kontroli lub pomiaru czasu

· Wyposażenie obowiązkowe:

10 km

· numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);

· odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych;

· włączony i naładowany telefon;

30 km, 50 km

· plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;

· pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 0,5 litra;

· kubek na napoje (organizator dopuszcza użycie bidonu);

· włączony i naładowany telefon;

· folia NRC;

· odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych;

· numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);

 • Limity czasowe dla poszczególnych biegów :
  • 10 km – 2 godziny
  • 30 km – 5 godzin
  • 50 km – 8 godzin
 1. REZYGNACJA Z ZAWODÓW

· Jeżeli zdarzy się konieczność przerwania kontynuacji zawodów z przyczyny kontuzji lub urazy zawodnik musi niezwłocznie powiadomić organizatora na wskazany podczas odprawy i umieszczony na nr startowym nr telefonu. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej;

· Uczestnicy powinni w miarę możliwości rezygnować z udziału w zawodach na punktach kontrolnych.

12. ZGŁOSZENIA, OPŁATY

 • Zapisy do biegu głównego odbywać się będą przy pomocy formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.biegigorskiesanok.pl od 20.12.2017 do 15.09.2018 r. po wpłaceniu wpisowego lub osobiście 22 i 23 września 2018 roku w biurze zawodów – tylko w przypadku wolnego limitu zgłoszeń. Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia z innych przyczyn.
 • Osoba zarejestrowana powinna w ciągu 14 dni od rejestracji opłacić start. Jeżeli wpłata nie zostanie zarejestrowana, osoba ta zostanie skreślona z listy. Osoby zarejestrowane po dniu 10.09.2018 muszą opłacić start do dnia 15.09.2018, w przeciwnym razie zostaną skreślone z listy startowej.
 • Uczestnicy biegu na 10km zobowiązani są do wpłacenia wpisowego:
  • 50 zł – przy wpłacie na konto do dnia 28 lutego 2018r.
  • 70 zł – przy wpłacie na konto od dnia 1 marca do dnia 31 lipca 2018r.
  • 90 zł – przy wpłacie na konto od dnia 1 sierpnia do dnia 15 września 2018r.
  • 110 zł – przy wpłacie w biurze zawodów.
 • Uczestnicy biegu na 30km zobowiązani są do wpłacenia wpisowego:
  • 70 zł – przy wpłacie na konto do dnia 28 lutego 2018r.
  • 90 zł – przy wpłacie na konto od dnia 1 marca do dnia 31 lipca 2018r.
  • 110zł – przy wpłacie na konto od dnia 1 sierpnia do dnia 15 września 2018r.
  • 130 zł – przy wpłacie w biurze zawodów
 • Uczestnicy biegu na 50km zobowiązani są do wpłacenia wpisowego:
  • 90 zł – przy wpłacie na konto do dnia 28 lutego 2018r.
  • 110 zł – przy wpłacie na konto od dnia 1 marca do dnia 31 lipca 2018r.
  • 130 zł – przy wpłacie na konto od dnia 1 sierpnia do dnia 15 września 2018r.
  • 150 zł – przy wpłacie w biurze zawodów.
 • Wpłat można dokonywać za pomocą formularza zgłoszeniowego lub na konto: 12 1240 2340 1111 0010 4748 6798, w tytule wpłaty proszę napisać imię i nazwisko zawodnika oraz bieg, np: „Jan Kowalski, bieg Orli”.
 • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach.
 • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby najpóźniej do dnia 01.09.2018r.
 • Faktury za udział w biegu są wystawiane maksymalnie do 15 dnia następnego miesiąca od daty wpłaty oraz tylko przy bezpośredniej wpłacie na konto organizatora (nie za pomocą formularza zgłoszeniowego!) – po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury.
 • Zmian (np. zmiana „dystansu” lub „klubu”) można dokonywać maksymalnie dziesięć dni przed rozpoczęciem zawodów, po tym terminie nie będą uwzględniane. Przepisanie np. na krótszy dystans nie powoduje zwrotu różnicy w opłacie. Przepisanie na dłuższy dystans powoduje dodatkowe uiszczenie różnicy w opłacie startowej.

13. NAGRODY

 • Organizator przewiduje nagrody finansowe i/lub rzeczowe w zależności do pozyskanych sponsorów:
  • W klasyfikacji Generalnej Kobiet i Mężczyzn – miejsca I-III na wszystkich dystansach,
  • Mieszkańcy Sanoka i Powiatu Sanockiego (nagrody rzeczowe lub finansowe) – miejsca I-III.
 • Wartość i rodzaj nagród zostaną podane w późniejszym terminie.
 • Po wręczeniu pucharów (lub medali) za zwycięstwo (miejsca I-III), zostaną rozlosowane upominki dla wszystkich obecnych uczestników biegów – w zależności od pozyskanych sponsorów.

14. ZASADY FINANSOWANIA:

 • Zawodnicy startują na własny koszt.
 • Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy.
 • W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:
  • Elektroniczny pomiar czasu,
  • Bezzwrotny numer startowy,
  • Koszulkę techniczną lub inne akcesoria biegowe (informacja w późniejszym terminie),
  • Pamiątkowy medal,
  • Napoje i słodki i słony poczęstunek na trasie i mecie,
  • Posiłek na mecie,
  • Zabezpieczenie medyczne.

15. OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z wejściem w życie, z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „Rozporządzenie”) na podstawie art. 13 Rozporządzania informujemy, że:

1. Organizator zawodów firma F.H.U. LUKALL Łukasz Łagożny, z siedzibą przy ul. Przemyska 70, 38-500 Sanok (a-mail: biegisanok@gmail.com, tel. 503619559) jest administratorem Pana/Pani danych osobowych.

2. Jako administrator będziemy przetwarzać Pana/Pani dane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów sportowych Biegi Górskie Sanok oraz w celu promocji zawodów w latach następnych.

3. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych opisanych powyżej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. Rozporządzenia. Przetwarzanie danych ustanie, chyba że jako organizatorzy będziemy w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub dane te będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Wycofanie zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może mieć miejsce w każdej chwili (cofnięcie zgody obejmuje zakres w jakim przetwarzanie odbywa się na jej podstawie). Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.

5. Dane osobowe podane w formularzu zgłoszenia będą przechowywane przez okres niezbędny do celów, o których mowa powyżej, a także po ich zakończeniu w celach:

– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem usługi,

– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

– statystycznych i archiwizacyjnych; w tym publikacji wyników imprezy.

Pana/Pani dane osobowe mogą być przechowywane w następujących wersjach:

– w wersji drukowanej;

– w wersji elektronicznej.

6. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione:

– podmiotom wspierającym organizatorów w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wspomagają obsługę użytkowników serwisów, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych, dostarczają usługi przechowywania danych,

– osobom upoważnionym przez organizatorów – pracownikom, współpracownikom, wolontariuszom którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

– podmiotom przetwarzającym – którym organizator zleca czynności przetwarzania danych,

innym podmiotom współpracującym z organizatorem zawodów, np. ubezpieczycielom, księgowym, prawnikom, programistom, Organom Administracji Państwowej i Samorządowej.

Dane osobowe mogą również ostać przekazane organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami

7. Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zapisania się i wzięcia udziału w Biegach Górskich Sanok.

16. UWAGI KOŃCOWE

 • Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.

· Organizator ma prawo dokonania zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na Stronie Internetowej, ostateczna zmiana regulaminu może nastąpić do dnia 22.09.2018.

 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.

· Opłata rejestracyjna i koszt zakupionego pakietu startowego są bezzwrotne.

 • Zawodnicy zobowiązani są do zwrotu transponderów po biegu lub wpłaty 10zł w przypadku zgubienia/zniszczenia transpondera.
 • Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Wyniki dostępne będą po zakończeniu biegu na tablicach w okolicy mety oraz w biurze zawodów.
 • Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania imprezy.
 • Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich.

· Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku uczestnictwa w Biegu oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia takich szkód.

 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.

· Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, ponoszą związane z tym ryzyko.

· Wszelkie protesty i zażalenia należy zgłaszać do organizatora, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.

 • Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Pliki do pobranie: