Regulamin

REGULAMIN
Biegów Górskich w Sanoku

„Biegi Górskie Sanok 2020 – Covid edition”

 

 1. CEL IMPREZY
 • Popularyzacja biegów masowych oraz biegania jako najprostszej formy ruchu.
 • Promocja miasta i regionu.
 • Promocja zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń.
 1. ORGANIZATORZY
 • Łukasz Łagożny
  F.H.U. LUKALL Łukasz Łagożny
  ul. Przemyska 70
  38-500 Sanok
  NIP 687 172 86 01
 • Stowarzyszenie Pozytywnie Zabiegani Sanok
  ul.Przemyska 70
  38-500 Sanok
  NIP 687 196 86 18

 1. INFORMACJE I KONTAKT
 1. TERMIN I MIEJSCE

Miejscu startu na terenie Polski w dniach 19.09.2020 godzina 0:00 do 20.09.2020 godzina 23:59:59 – szczegóły poniżej.

 • Start „honorowy” 19 września 2020 r. Sanok, ulica Gajowa tuż za tylną bramą Muzeum Budownictwa Ludowego. Dojazd według załączonej mapki w późniejszym terminie na biegigorskiesanok.pl (dokładna lokalizacja zostanie wskazana na tydzień przed startem w zależności do sytuacji „COVID-19”).

 1. PROGRAM ZAWODÓW

Miejscu startu na terenie Polski w dniach 19.09.2020 godzina 0:00 do 20.09.2020 godzina 23:59:59 – szczegóły poniżej.

Dodatkowo dla osób zamierzających przebiec pobrane trasy GPX („Biegu Słonnego” lub „Biegu Orlego” lub „Dychy”) odbędzie się start „honorowy” w dniu 19.09.2020:

 • 06:45 – oficjalne powitanie uczestników, odprawa wszystkich biegów (tylna brama Skansenu – dokładna lokalizacja zostanie wskazana na tydzień przed startem w zależności do sytuacji „COVID-19”),
 • 7:00 – start „Biegu Słonnego”, „Biegu Orlego” oraz „Dychy”,

 

 1. TRASA, DYSTANS
 • „Dycha” 10km – 1 pętla,
 • „Bieg Orli” 30km – 1 pętla,
 • „Bieg Słonny” 50km – 1 pętla,
  • Limity czasowe dla poszczególnych biegów : BRAK
 • Typ trasy: miękka, z małymi odcinkami dróg asfaltowych.
 • Pomiar czasu: indywidualny zapis GPS.
 • Trasa 10, 30 i 50 km NIE będzie oznakowana taśmami czy chorągiewkami – zaleca się wszystkim uczestnikom wgranie tracka do telefonu / zegarka lub urządzenia GPS. Tracki do pobrania ze strony www.biegigorskiesanok.pl
 • Klasyfikacja zawodników odbywa się wg czasów brutto.

WSZYSCY UCZESTNICY BIEGÓW MAJĄ OBOWIĄZEK STOSOWANIA SIĘ DO ZASAD RUCHU DROGOWEGO!

 1. BIURO ZAWODÓW, SZATNIE, DEPOZYTY
 • Biuro zawodów, BRAK.
 • BRAK pakietu startowego, wydruk numeru startowego w ramach własnych. Numer startowy w formie elektronicznej zostanie przesłany na około tydzień przed startem imprezy.
 • BRAK możliwości pozostawienia depozytów .
 • Po biegu nie będzie możliwości skorzystania z natrysków. 
 1. KLASYFIKACJA:
 • Klasyfikacja Generalna Kobiet i Mężczyzn – w każdym z biegów, miejsca 1-3.

Klasyfikacja według czasów brutto z aktywności GPS. Zakaz włączania „pauzy” podczas rejestracji aktynowości – będzie to weryfikowane.

UWAGA!

Każdy uczestnik biegu może brać w nim udział „interaktywnie”, to znaczy w dowolnym miejscu na terenie Polski w dniach 19.09.2020 godzina 0:00 do 20:09:2020 godzina 23:59:59. Każdy uczestnik może brać udział w 1, dwóch lub 3 biegach – należy w takim razie wnieść 1, 2 lub 3 opłaty startowe.

Aby zostać klasyfikowanym na jednym z dystansów należy:
1) Przebiec jeden (dwa lub trzy) z biegów „Bieg Słonny”, „Bieg Orli” lub  „Dychę” i wysłać zapis gps (screen, plik gpx), który potwierdza przebyty dystans/trasę,
LUB
2) Przebiec dystans jak poniżej aby zostać klasyfikowanym w zawodach:
a) „Bieg Słonny”: minimum 47km i minimum 1800 w pionie,
b) „Bieg Orli”: minimum 26km i minimum 950m w pionie,
c) „Dycha”: minimum 10km i minimum 300m w pionie.

W przypadku zajęcia przez zawodnika miejsca 1, 2 lub 3 będzie proszony o obowiązkowe udostępnienie zapisu trasy w formie GPX.

 1. UCZESTNICTWO
 • W biegu głównym prawo startu mają osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy online, wpłaciły wpisowe i ukończyły 16 lat do 19 września 2020 r. Osoby niepełnoletnie mogą startować w biegu za okazaniem (wysłaniem na email) pisemnej zgody prawnego opiekuna. W biegu na 30, 50 km osoby niepełnoletni nie mogą wziąć udziału.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu i zwolnienie z odpowiedzialności oraz wysłanie tych dwóch dokumentów w formie elektronicznej (skan, zdjęcie itp) na adres email: biegisanok@gmail.com. Oświadczenia do pobrania ze strony biegigorskiesanok.pl oraz dostępne na dole niniejszego regulaminu.
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym, pociąga za sobą ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
 • Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik godzi się na publikację swojego wizerunku oraz zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób i nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 • Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia (zgłoszenie elektroniczne) oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Opłata za bieg jak i pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać widoczne numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach (lub pasów na numer).
 • Uczestnik powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyników na oficjalnej stronie https://www.biegigorskiesanok.pl/

 

Wyposażenie obowiązkowe:

10 km

 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych;
 • włączony i naładowany telefon;

30 km, 50 km

 • plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • pojemnik lub bidony na wodę wraz z wodą / izotonikiem;
 • włączony i naładowany telefon;
 • folia NRC;
 • odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);

 

 1. ZGŁOSZENIA, OPŁATY
 • Zapisy do biegu głównego odbywać się będą przy pomocy formularza elektronicznego dostępnego na stronie biegigorskiesanok.pl od 06.08.2020 do 18.09.2020 r.
 • Uczestnicy biegu na 10 km, 30 km i 50 km zobowiązani są do wpłacenia wpisowego w wysokości 35 zł.
 • Wpłat należy dokonywać na konto: 12 1240 2340 1111 0010 4748 6798 w tytule wpłaty należy pisać imię i nazwisko oraz rodzaj biegu, np. „Jan Kowalski, bieg Orli”.
 • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów, lub też nie wzięły udziału w zawodach.
 • Faktury: za udział w biegu są wystawiane maksymalnie do siedmiu dni od daty wpłaty i na żądanie wpłacającego.

 

 1. NAGRODY, KARY

W klasyfikacji Generalnej Kobiet i Mężczyzn – miejsca I-III na wszystkich dystansach dyplomy. Dla wszystkich uczestników biegów zostaną wysłane medale za uczestnictwo – do 14 dni od zakończenia imprezy. Wysyłka medali i dyplomów odbędzie się na koszt Organizatora.

Dodatkowo dla osób startujących we wszystkich trzech kategoriach biegowych (w trzech biegach) przewidziane są dodatkowe „nagrody i tytuł”. Informacja w późniejszym terminie.

 1. ZASADY FINANSOWANIA:
 • Zawodnicy startują na własny koszt.
 • W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:
  • Pamiątkowy medal + ewentualny dyplom za miejsca 1-3 + wysyłka.

 

 1. UWAGI KOŃCOWE
 • Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.

Organizator ma prawo dokonania zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na Stronie Internetowej, ostateczna zmiana regulaminu może nastąpić do dnia 17.09.2020.

 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
 • Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Wyniki dostępne będą po zakończeniu biegu na stronie biegu.
 • Organizator NIE zapewnia zabezpieczenia medycznego w trakcie trwania imprezy.
 • Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku uczestnictwa w Biegu oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia takich szkód.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, ponoszą związane z tym ryzyko.
 • Wszelkie protesty i zażalenia należy zgłaszać do organizatora, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.
 • Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 

 1. RODO

Na naszej stronie umieszczone są  następujące dane osobowe podawane podczas rejestracji:

Dostępne publicznie:

 • Imię i nazwisko
 • Płeć
 • Miasto
 • Numer startowy
 • Narodowość
 • Kategoria wiekowa
 • Klub
 • Uzyskane wyniki

Dostępne tylko dla administratora:

 • Adres email
 • Numer telefonu

Każdemu, kto przekazał nam swoje dane osobowe i/lub informacje kontaktowe, zapewniamy możliwość wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość edycji. Istnieje możliwość usunięcia danych przez Administratora, na podstawie złożonego wniosku.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami RODO i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się dla celów organizacyjnych, do ustalenia klasyfikacji końcowej i w celu wyświetlenia wyników. Dane osobowe są przetwarzane w oparciu o wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane nie będą nigdzie przekazywane

Konieczność podawania danych osobowych Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do organizacji biegów i wyświetlenia wyników na stronie https://www.biegigorskiesanok.pl/

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnicy zawodów sportowych, których wyniki na podstawie uzyskanej zgody na przetwarzanie danych osobowych są podawane na stronie https://www.biegigorskiesanok.pl/, mają następujące prawa:

 • możliwość dostępu do treści swoich danych osobowych
 • możliwość edytowania swoich danych osobowych
 • możliwość zwrócenia się z prośbą do Administratora o ograniczenie przetwarzania danych osobowych;
 • możliwość zwrócenia się do Administratora z wnioskiem o usunięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych, a tym samym usunięcie danych osobowych (tzw. bycie zapomnianym);
 • możliwość skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Pliki do pobrania:


 

Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w imprezie
„Biegi Górskie Sanok 2020”

Ja niżej podpisany(a)…………………………………………………………..……………… świadomy/a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art. 233 k.k. (podanie nieprawdy lub zatajenie nieprawdy) oświadczam, iż mój stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w biegu górskim w ramach „Biegi Górskie Sanok 2020”: „Dycha”*, „Bieg Orli”*, „Bieg Słonny”* (zaznacz w kółko bieg w którym  bierzesz udział). Nie istnieją żadne medyczne przeciwwskazania do podjęcia takiego wyzwania.

 

..…………………………………………………………….

                                                                                                                   Data i czytelny podpis Uczestnika

 

 

Oświadczenie o zwolnieniu z odpowiedzialności prawnej i przejęciu ryzyka podczas
uczestnictwa w imprezie „Biegi Górskie Sanok 2020”

Ja, niżej podpisany(a)…………………………………………………………., biorąc udział w ramach „Biegi Górskie Sanok 2020”: „Dycha”*, „Bieg Orli”*, „Bieg Słonny”* (zaznacz w kółko bieg w którym  bierzesz udział), której koordynatorem jest Łukasz Łagożny, oświadczam co następuje:

Niniejszym przyjmuję do wiadomości, że uprawianie biegów, czyli startu w „Biegi Górskie Sanok 2020” wiąże się z ryzykiem urazu / wypadku. Niniejszym zwalniam z odpowiedzialności (odstępuję
i zwalniam) oraz nie będę dochodzić roszczeń od Łukasza Łagożny oraz Stowarzyszenie Pozytywnie Zabiegani Sanok i do osób trzecich w razie doznanego urazu bądź wypadku podczas zawodów. Niniejszym przyjmuję pełną odpowiedzialność za wszelkie ryzyko uszkodzenia ciała, powstałe
w związku z uczestnictwem we wspomnianych zawodach. Zapoznałem(am) się z niniejszym Oświadczeniem Uczestnika o zwolnieniu z odpowiedzialności prawnej i przejęciu ryzyka, w pełni rozumiem jego warunki, jak również rozumiem, że podpisując je zrzekam się istotnych praw, jestem świadomy(a) skutków prawnych oraz podpisuję je z własnej nieprzymusowej woli, bez żadnych zachęt, ani pod przymusem, jak również traktuję mój podpis jako całkowite i bezwarunkowe zwolnienie z wszelkiej odpowiedzialności w największym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

 

..…………………………………………………………….

                                                                                                                   Data i czytelny podpis Uczestnika

 

 

 

 

Zgoda na przetwarzane danych osobowych

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących:

 • imię, nazwisko,
 • adres e-mail i nr telefonu kontaktowego,
 • płeć, kategorię wiekową, przynależność klubową
 • Miasto

niezbędnych do organizacji zawodów i publikacji wyników na naszej stronie internetowej.

..…………………………………………………………….

                                                                                                                   Data i czytelny podpis Uczestnika